Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „tyto podmínky“) pro nákup v internetovém obchodě https://www.tapetymetroflorenc.cz/ (dále jen „e-shop“), provozovaném společností METRO FLORENC s.r.o., se sídlem Hálkova 1598, 539 01 Hlinsko, sp. zn. C 21384 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, IČO: 271 61 251, DIČ: CZ27161251 (dále jen „provozovatel“ či „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklá mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené v rámci nákupu kupujícího na e-shopu (dále jen „kupní smlouva“ nebo jen „smlouva“).

 

Kontaktní údaje provozovatele/prodávajícího:

Tel.: +420 220 611 185

Mobil: + 420 775 579 979

E-mail 1: info@metroflorenc.cz  (veškeré dotazy týkající se zboží a objednávek z kamenné prodejny)

E-mail 2: objednavky@metroflorenc.cz (veškeré dotazy týkající se zboží a objednávek na e-shopu)

Adresa provozovny: Za Poříčskou bránou 334/4, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „provozovna“)

 

 1. Úvod
 1. Dokončením objednávky na e-shopu kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami a zároveň dává najevo svůj souhlas s těmito podmínkami. Tyto podmínky se tak stávají nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.
 2. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito podmínkami ve znění platném a účinném v době učinění objednávky ze strany kupujícího. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se dále řídí příslušnými právními předpisy.
 3. Vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem jednajícím v rámci své podnikatelské činnosti se řídí příslušnými právními předpisy. Tyto podmínky se na vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem jednajícím v rámci své podnikatelské činnosti použijí pouze ve vztahu k čl. 3, 4 a 9 až 11 těchto podmínek.
 4. Prodávající může tyto podmínky jednostranně měnit v souladu a postupem dle příslušných právních předpisů, což však nemá vliv na práva a povinnosti vzniklá před účinností změny těchto podmínek.
 5. U konkrétní nabídky zboží či služeb uvedených na e-shopu mohou být uvedena ujednání odchylující se od těchto podmínek. Taková případná odchylná ujednání mají přednost před těmito podmínkami. Obdobně mají přednost jiným způsobem sjednána ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v konkrétním případě. 
 6. Prodávající je oprávněn kdykoliv omezit nebo ukončit přístup kupujícího nebo jiné třetí osoby k e-shopu.
 1. Sdělení před uzavřením smlouvy pro kupujícího 

Prodávající tímto kupujícímu sděluje:

 1. Kupní smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím e-shopu. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradí kupující. Tyto náklady se však nikterak neliší od sazby, kterou hradí kupující za používání těchto komunikačních prostředků běžně (tedy zejména za přístup k internetu). Prodávající žádné další poplatky neúčtuje; to se však netýká případné úhrady za dopravu zboží. Odesláním objednávky prostřednictvím e-shopu kupující vyjadřuje souhlas s tím, že prostředky komunikace na dálku využívá.
 2. Prodávající požaduje úhradu kupní ceny a ceny za dopravu před převzetím zboží. Ceny zboží a služeb jsou na e-shopu uváděny včetně DPH a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, vyjma nákladů na dopravu zboží.
 3. Kupující má právo od smlouvy odstoupit za podmínek dle čl. 5 těchto podmínek, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne převzetí zboží nebo poskytnutí služby. Vymezení případů, kdy nelze od smlouvy odstoupit, je uvedeno rovněž v čl. 5 těchto podmínek. 
 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu jen, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 5. Kupující může podat stížnost (v rámci mimosoudního řešení sporů) prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu info@metroflorenc.cz nebo přes kontaktní formulář e-shopu nebo poštou či osobně na adresu provozovny, případně se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.
 1. Objednávka – uzavření kupní smlouvy
 1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby ve vztahu k obvyklé ceně zboží (např. chybějící „0“ či posunutá desetinná čárka apod.) a pouze do výše skladových zásob prodávajícího. 
 2. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží vyjma případných drobných grafických změn na obalu pocházejících od výrobce.
 3. Objednávku je možné učinit primárně vyplněním a odesláním objednávkového formuláře přes e-shop a alternativně telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu objednavky@metroflorenc.cz nebo přes kontaktní formulář. 
 4. Objednávka se stává pro kupujícího závaznou potvrzením objednávky na e-shopu stisknutím tlačítka KOUPIT. V případě alternativních metod učinění objednávky uvedených v předchozím odstavci se její závaznost posoudí podle obsahu komunikace kupujícího s prodávajícím.
 5. Kupní smlouva je uzavřena písemným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Prodávající není povinen objednávku potvrdit v případě, že se zboží stalo nedostupným a nebylo označeno jako zboží skladem nebo jestliže je kupující osobou, která dříve podstatným způsobem porušila smlouvu uzavřenou s prodávajícím.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo kupujícího kontaktovat, pokud to bude nutné pro ověření či upřesnění objednávky nebo pro doplnění chybějících či nepřesných údajů.
 7. Předmětem koupě je zboží či služby uvedené v objednávce.
 8. Kupující je povinen do objednávky uvést pravdivé, úplné, přesné a správné údaje. 
 9. Prodávající odešle zboží kupujícímu, nebo připraví k převzetí v rámci osobního odběru nejpozději do 2 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k odeslání, resp. přípravě k převzetí. V případě, že byla u jednotlivých druhů zboží zasílaných v rámci jedné zásilky uvedena různá lhůta k odeslání, platí pro příslušnou zásilku lhůta nejdelší. V případě, že z nějakého důvodu hrozí zdržení vyřízení objednávky o 5 a více dnů, je o této skutečnosti zákazník informován. 
 10. Kupující je povinen zboží převzít a co nejdříve překontrolovat jeho stav. Kupující je povinen odmítnout převzetí zboží, pokud je zásilka od přepravce viditelně poškozená a o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího. 
 11. Prodávající odešle dostupné doklady ke zboží, zejména daňový doklad, na kupujícím uvedenou e-mailovou adresu. Prodávající může doklady ke zboží odeslat také spolu se zbožím, nebo předat kupujícímu v rámci osobního odběru. Pokud bude v rámci dokladů ke zboží dodán návod k použití, je ho kupující povinen dodržet.
 12. Jednotlivá zásilka může mít maximální hmotnost 31,5 kg. Při nadváze bude objednávka rozdělena do více zásilek.
 1. Kupní cena a platební podmínky
 1. Cena objednávky (cena zboží a případné dopravy) učiněné vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na e-shopu je splatná při převzetí zboží. 
 2. Cena objednávky učiněné některým z alternativních způsobů uvedených v čl. 3 odst. 3 těchto podmínek je splatná podle dohody stran v konkrétním případě.
 1. Odstoupení od kupní smlouvy
 1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, jestliže se objednané zboží stane nedostupným a nebylo označeno jako zboží skladem (v tomto případě lze od smlouvy odstoupit pouze ve vztahu k příslušným nedostupným položkám) nebo jestliže je kupující osobou, která dříve podstatným způsobem porušila smlouvu uzavřenou s prodávajícím. 
 2. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží, resp. posledního kusu zboží v rámci příslušné objednávky. 
 3. Kupující nemůže odstoupit zejména, nikoliv však výlučně, od smlouvy o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám.
 4. Kupující může pro odstoupení použít formulář Odstoupení od smlouvy, který je přílohou č. 1 těchto podmínek a který kupující vyplní a odešle na e-mailovou adresu objednavky@metroflorenc.cz nebo odešle či doručí na adresu provozovny.
 5. Smluvní strana je v odstoupení povinna uvést alespoň číslo objednávky nebo datum objednávky či potvrzení objednávky ze strany prodávajícího a identifikovat zboží, ke kterému se odstoupení vztahuje. Neuvede-li kupující číslo účtu pro vrácení ceny, pak bude cena vrácena na účet, z něhož byla provedena platba při úhradě ceny. Pokud číslo účtu nebude prodávajícímu známo, bude částka v hotovosti připravena pro kupujícího na adrese provozovny v provozních hodinách, o čemž bude informován.
 6. V případě odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu pouze, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě, že kupující vrací pouze část zboží ze zásilky, pak se náklady na dopravu zásilky ke kupujícímu nevrací.
 7. Zboží musí být vráceno prodávajícímu kompletní, nesmí jevit jakékoliv známky užití, opotřebení či poškození nad rámec toho, co bylo nutné, aby se kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. 
 8. Pokud bylo zboží zakoupeno v rámci akce (např. 1+1 zdarma, dárek k nákupu), kdy ke konkrétnímu kusu, či kusům zboží příslušel dárek za zakoupení, je kupující povinen vrátit společně s příslušným zbožím také tento dárek. Pokud s objednávkou souvisel nějaký bonus (např. poštovné zdarma při objednávce nad určitou cenu), ztrácí kupující právo na tento bonus v případě, že by na bonus neměl právo při objednávce zboží bez kupujícím vrácených kusů zboží. 
 9. Zboží musí být vráceno do 14 dnů od oznámení odstoupení prodávajícímu. Případná poštovní zásilka nesmí být odeslána na dobírku; v takovém případě jí není prodávající povinen vyzvednout.
 10. Prodávající uhradí bezhotovostní platbou kupujícímu uhrazenou cenu včetně dalších případných oprávněných nároků, nebo kupujícímu oznámí, že příslušná částka je připravena v hotovosti na adrese provozovny v provozních hodinách, do 14 dnů od oznámení odstoupení prodávajícímu. Prodávající však není povinen poskytnout příslušnou částku způsobem dle předchozí věty dříve, než obdrží příslušné zboží, nebo než mu spotřebitel prokáže, že příslušné zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
 1. Reklamace
 1. Kupující je povinen vytknout vadu zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady zboží (uplatnění reklamace). 
 2. Kupující může uplatnit reklamaci písemně na e-mailové adrese objednavky@metroflorenc.cz, nebo odesláním oznámení na adresu provozovny. Kupující může uplatnit reklamaci také osobně v provozních hodinách provozovny nebo telefonicky na výše uvedených tel. číslech. 
 3. Bez zbytečného odkladu od obdržení reklamace prodávající potvrdí, že reklamaci obdržel, a sdělí, předpokládanou dobu trvání vyřízení reklamace. Za účelem posouzení oprávněnosti reklamace je prodávající oprávněn požadovat prokázání vady kupujícím, tzn. zejména požadovat doložení fotodokumentace vadného zboží. 
 4. V případě kladného posouzení oznámení o reklamaci zboží (uznání vady) bude prodávající vyzván k volbě práva z vadného plnění (způsobu vyřízení reklamace) a následně k případnému vrácení vadného zboží. Vadné zboží musí být vráceno prodávajícímu ve stavu odpovídajícímu popsané vadě, a to do 14 dnů od doručení výzvy kupujícímu. Případná poštovní zásilka nesmí být odeslána na dobírku; v takovém případě jí není prodávající povinen vyzvednout.
 5. Reklamaci prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od obdržení vadného zboží. Lhůta může být po vzájemné dohodě stran prodloužena. Pokud lhůta marně uplyne, může kupující odstoupit od kupní smlouvy. 
 6. Pokud je reklamace oprávněná, náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady je kupující povinen prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. 
 1. Vrácení zboží
 1. Zboží lze vrátit odesláním zásilky na adresu provozovny, nebo osobním předáním zboží pracovníkovi provozovny v provozních hodinách. 
 2. V rámci vrácení zboží je kupující povinen předložit nebo do zásilky přiložit kopii daňového dokladu či jinak prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího.
 3. V případě vrácení zboří v rámci reklamace prostřednictvím přepravce je kupující povinen zásilku označit slovem „REKLAMACE“.
 4. Případná poštovní zásilka nesmí být odeslána na dobírku; v takovém případě jí není prodávající povinen vyzvednout.
 1. Záruční odpovědnost prodávajícího
 1. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.
 1. Uživatelský účet
 1. Kupující může využívat zdarma uživatelský účet.
 2. Heslo k uživatelskému účtu je kupující povinen udržovat v tajnosti. Kupující je odpovědný za veškerá právní jednání, která jsou přes uživatelský účet činěna.
 3. V případě podezření na zneužití účtu je kupující povinen toto podezření prodávajícímu oznámit, přičemž prodávající je následně oprávněn uživatelský účet zablokovat.
 4. Prodávající je oprávněn uživatelský účet zablokovat také v jiných odůvodněných případech. 
 1. Komunikace stran
 1. Strany spolu mohou komunikovat prostřednictvím e-mailových zpráv bez ověřených elektronických podpisů.
 2. Prodávající může použít e-mailovou adresu kupujícího sdělenou prodávajícímu v rámci objednávky.
 3. Kupující může použít e-mailovou adresu objednavky@metroflorenc.cz nebo info@metroflorenc.cz.
 1. Závěrečná ustanovení
 1. Prodávající neodpovídá za jakoukoliv újmy, která by případně mohla vzniknout v souvislosti s užívání e-shopu kupujícím nebo třetí osobou. Prodávají tak zejména, nikoliv však výlučně, neodpovídá za škody vzniklé kupujícímu či třetí osobě užívající e-shop např. použitím chybných údajů a informací zveřejněných na e-shopu nebo v důsledku počítačových virů či jiných kybernetických hrozeb útočících skrze e-shop apod.
 2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení těchto podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takového neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. 
 3. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 3. 1. 2023
 4. Nedílnou součástí těchto podmínek jsou následující přílohy:
 • Příloha č. 1 Odstoupení od smlouvy;Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

METRO FLORENC s.r.o., se sídlem Hálkova 1598, 539 01 Hlinsko, sp. zn. C 21384 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, IČO: 271 61 251, DIČ: CZ27161251

Korespondenční adresa: Za Poříčskou bránou 334/4, Karlín, 186 00 Praha 8

E-mailová adresa: objednavky@metroflorenc.cz

 

Oznamuji vám, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží.

 

Datum objednání nebo číslo objednávky

Identifikace zboží, pokud není odstupováno od celé objednávky

Jméno a příjmení spotřebitele

Adresa spotřebitele

Číslo účtu pro vrácení kupní ceny a uhrazení dalších případných nákladů spotřebitele

Tučně jsou v rámci tabulky vyznačeny povinné položky.

 

Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

……………………….……………………….

 

Datum: ……………………….

 

Platební podmínky e-shopu www.tapetymetroflorenc.cz

Platíte raději v hotovosti, nebo nedáte dopustit na kartu? U nás si můžete vybrat způsob platby, který vám nejvíce vyhovuje.

 • Hotově nebo platební kartou – při osobním převzetí zboží v naší prodejně Tapety Metro Florenc
 • Na dobírku v hotovost nebo kartou – při doručení prostřednictvím DPD můžete zaplatit přímo kurýrovi.

Dodací podmínky e-shopu www.tapetymetroflorenc.cz

Objednané zboží na vás počká v naší prodejně na Florenci, nebo vám ho kurýr z DPD doveze až domů. 

Osobní odběr v Praze

 • ZDARMA

Jste z Prahy a okolí nebo sem máte cestu? Pak vám zboží rádi nachystáme k osobnímu odběru v naší kamenné prodejně Tapety Metro Florenc. Ušetříte tím náklady za poštovné a balné, které vám samozřejmě nebudeme účtovat. Jakmile bude zboží připraveno k vyzvednutí, pošleme vám e-mail. Kontakt na prodejnu a otevírací dobu najdete tady.

 Zásilková společnost DPD 

 • 139 Kč
 • ZDARMA při objednávce nad 2 000 Kč

Máte to do Prahy daleko nebo potřebujete doručit objemnější balík? Není problém. Na jakoukoliv adresu v rámci ČR vám zboží doveze spolehlivý kurýr z DPD. V tomto případě zaplatíte za dopravu a dobírku 139 Kč, u objednávek nad 2 000 Kč vám zboží doručíme zdarma.

Na Slovensko vám zboží doručíme za 400 Kč (17 EUR). 

Do ostatních států doručujeme po předchozí dohodě.