Reklamace a vrácení zboží

Reklamace

  1. Kupující je povinen vytknout vadu zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady zboží (uplatnění reklamace). 
  2. Kupující může uplatnit reklamaci písemně na e-mailové adrese objednavky@metroflorenc.cz, nebo odesláním oznámení na adresu provozovny. Kupující může uplatnit reklamaci také osobně v provozních hodinách provozovny nebo telefonicky na výše uvedených tel. číslech. 
  3. Bez zbytečného odkladu od obdržení reklamace prodávající potvrdí, že reklamaci obdržel, a sdělí, předpokládanou dobu trvání vyřízení reklamace. Za účelem posouzení oprávněnosti reklamace je prodávající oprávněn požadovat prokázání vady kupujícím, tzn. zejména požadovat doložení fotodokumentace vadného zboží. 
  4. V případě kladného posouzení oznámení o reklamaci zboží (uznání vady) bude prodávající vyzván k volbě práva z vadného plnění (způsobu vyřízení reklamace) a následně k případnému vrácení vadného zboží. Vadné zboží musí být vráceno prodávajícímu ve stavu odpovídajícímu popsané vadě, a to do 14 dnů od doručení výzvy kupujícímu. Případná poštovní zásilka nesmí být odeslána na dobírku; v takovém případě jí není prodávající povinen vyzvednout.
  5. Reklamaci prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od obdržení vadného zboží. Lhůta může být po vzájemné dohodě stran prodloužena. Pokud lhůta marně uplyne, může kupující odstoupit od kupní smlouvy. 
  6. Pokud je reklamace oprávněná, náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady je kupující povinen prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. 

Vrácení zboží

  1. Zboží lze vrátit odesláním zásilky na adresu provozovny, nebo osobním předáním zboží pracovníkovi provozovny v provozních hodinách. 
  2. V rámci vrácení zboží je kupující povinen předložit nebo do zásilky přiložit kopii daňového dokladu či jinak prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího.
  3. V případě vrácení zboří v rámci reklamace prostřednictvím přepravce je kupující povinen zásilku označit slovem „REKLAMACE“.
  4. Případná poštovní zásilka nesmí být odeslána na dobírku; v takovém případě jí není prodávající povinen vyzvednout.